ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป             มอบชีวิต ด้วยกายและใจ
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร         จะขอจงรักภักดี